Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fama/public_html/serwisjurajski.pl/templates/blue3/functions.php on line 199

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w Olkuszu

Najważniejsze inwestycje, jakie udało się zrealizować na Ziemi Olkuskiej oraz te dopiero planowane, a ponadto – dotychczasowe osiągnięcia i pozycja województwa na tle kraju oraz Strategia Małopolska 2030, czyli perspektywa rozwoju regionu w najbliższych kilkunastu latach – to główne punkty drugiego w tym roku wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego. Szkoda, że na wypowiedzi miejscowych samorządowców i dyskusję, zostało zbyt mało czasu. A przecież ta część kilkugodzinnego spotkania była najciekawsza.

Zadowoleni z miejsca, w którym żyją

Najpierw marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa omawiał główne osiągnięcia regionu, podając przykłady programów, projektów oraz kluczowych inwestycji, które sprawiły, że nasze województwo w wielu zestawieniach plasuje się na czołowych miejscach w kraju. Tak jest chociażby pod względem stopy bezrobocia, liczby nowo oddawanych mieszkań, nakładów na działalność badawczą czy wszelkich usług związanych z turystyką. W niektórych obszarach mogłoby być lepiej, gdyż np. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca plasuje Małopolskę dopiero na 7 miejscu w kraju, niezbyt wysoką pozycję zajmuje także nasze rolnictwo. Słabo wypadamy natomiast w statystykach mówiących o liczbie łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców (14 miejsce), dynamice produkcji przemysłowej czy udziale energii odnawialnej.

W ostatnich latach sporo inwestowano w rozwój komunikacji (m.in. linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnych pociągów i autobusów), wdrożono największy w historii program budowy dróg (ponad 1,6 mld zł), dzięki któremu powstanie 15 obwodnic miast i zrealizowane zostaną 23 zadania związane z rozbudową oraz modernizacją dróg wojewódzkich. Budowano ścieżki rowerowe (300 km oznakowanych tras do końca 2017 roku i drugie tyle do końca 2020).

Dużo wysiłku – zarówno władze wojewódzkie, jak i poszczególne samorządy – wkładają w poprawę jakości powietrza. Ich efektem są uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski, ponad 7 tys. zlikwidowanych kotłów węglowych niskiej jakości i termomodernizacja 480 budynków.

Dzięki projektom wspierającym rynek pracy, ale też zapobiegliwości naszych przedsiębiorców umiejących korzystać z odpowiednich programów pomocowych, stopa bezrobocia w regionie zmalała do 5,4%. 650 innowacyjnych rozwiązań, 122 ha nowych terenów inwestycyjnych oraz 3,5 mld zł na rozwój małych i średnich firm sprawiło, że Małopolska może poszczycić się tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Inwestycje w małopolskich szpitalach, szkołach i uczelniach, rozwój kultury, nowe miejsca w żłobkach –  to tylko wybrane zagadnienia z prezentacji marszałka. Wynika z nich, że Małopolska ma się czym pochwalić, ale też, że stoi przed nią też wiele trudnych problemów. Jako podsumowanie tej części spotkania może posłużyć wskaźnik, z którego wynika, że 80% Małopolan jest zadowolona z miejsca, w którym żyje.

Przedsiębiorczy powiat

Wicemarszałek Wojciech Kozak przypomniał ważne realizacje, jakie miały miejsce w powiecie olkuskim na przestrzeni ostatnich lat. Podkreślał przy tej okazji dobrą współpracę z władzami lokalnymi, przedsiębiorcami i działającymi w terenie stowarzyszeniami. W jego prezentacji powiat zyskał miano „przedsiębiorczego”, co potwierdzały zestawienia i wykresy. Wynika z nich, że powiat olkuski zajmuje 6 miejsce w Małopolsce jeśli chodzi o wielkość eksportu (412 mln euro za 2016 rok) i 5 miejsce w zakresie importu (302 mln euro w 2016 roku). W latach 2007-2013 zrealizowano tu 281 projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości ponad 460 mln zł. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, podpisano już na terenie powiatu 137 umów z dofinansowaniem środków unijnych.

A w planach rozwoju infrastruktury jest m.in. modernizacja linii kolejowej Tunel - Bukowno - Sosnowiec, opracowanie koncepcji połączenia kolejowego z Olkusza do Krakowa, budowa obwodnicy Wolbromia, modernizacja drogi wojewódzkiej 791 z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas w Olkuszu, przebudowa drogi Braciejówka - Jangrot - Trzyciąż, troska o obniżenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie nowoczesnego transportu miejskiego i realizacja nowych ścieżek rowerowych. To także troska o zdrowie najmłodszych – 55 placówek z terenu powiatu olkuskiego (żłobki, przedszkola i kluby malucha) zostaną zaopatrzone w oczyszczacze powietrza i bezpieczeństwo mieszkańców (zakupy sprzętu ratowniczego, wsparcie policji).

Pomysły na przyszłość

Janusz Sepioł, pełnomocnik zarządu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przedstawił zarys „Strategii Małopolska 2030 – perspektywa jutra”. Wprowadził tym samym, nieco już zmęczonych poprzednimi prezentacjami uczestników spotkania w ciekawą dyskusję dotyczącą przyszłości nas wszystkich. Próbował odpowiedzieć na pytanie: po co jest nam potrzebna nowa strategia i jakie cele należy poprzez nią wspierać? Okazuje się bowiem, że w ostatnich latach zachodziły i nadal zachodzą zjawiska społeczno-gospodarcze, którym musi ona sprostać. Jest to np. łagodny w Małopolsce, ale narastający kryzys demograficzny, efekt przezwyciężenia bezrobocia, kryzys smogowy, wyższa niż zakładano pula środków pomocowych do wykorzystania, czy redukcja zadłużenia samorządów. Jak widać nie wszystkie te zjawiska są jednoznacznie negatywne i już teraz nasz region musi sprostać wyzwaniom charakterystycznym dla średnio rozwiniętych części Europy.

Problemy komunikacyjne na pierwszym miejscu

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny wojewódzki Marcin Cockiewicz. Zwrócił uwagę na problemy komunikacyjne, z którymi coraz bardziej borykają się mieszkańcu powiatu olkuskiego. Chodzi tutaj o dojazd do aglomeracji krakowskiej, ale też do terenów przemysłowych i inwestycyjnych zlokalizowanych na naszym terenie (szybkie połączenia z A-4 i lotniskiem). Zwracali na ten problem przede wszystkim włodarze Bukowna i Bolesławia – burmistrz Mirosław Gajdziszewski i wójt Krzysztof Dudziński. Dla nich połączenie drogi nr 94 z autostradą Katowice – Kraków jest sprawą zasadniczą, a przeniesienie ciężkiego ruchu kołowego z centrum gmin – koniecznością. W swych wystąpieniach apelowali o poważne podejście do tych problemów. Obecnie opracowywany wariant połączenia głównych arterii komunikacyjnych od strony wschodniej Bolesławia i Bukowna określili jako „nie do przyjęcia”.

Jolanta Motoczyńska – wiceburmistrz Olkusza, poruszyła sprawę dwóch wariantów planowanej obwodnicy miasta po północnej stronie drogi krajowej i niezwykle ważnego połączenia kolejowego z Krakowem. Zaprezentowała koncepcję Olkusza, jako miasta turystycznego, która – jej zdaniem – stwarza duże szanse rozwojowe. Prowadzony obecnie remont budynku byłego starostwa w Rynku, czy plany trasy podziemnej, jak i kolejne etapy rekonstrukcji zamku w Rabsztynie, wpisują się w tak rozumiany rozwój stolicy powiatu.

Wójt Norbert Bień poddał pod rozwagę nowe koncepcje tzw. „wielowariantowego obejścia Klucz i Olkusza”, które to rozwiązania umożliwiłyby dogodny transport z zakładów pracy położonych na terenie Klucz i Jaroszowca, które cały czas się rozwijają zwiększając produkcję. Dziękował władzom wojewódzkim za troskę o szpital w Jaroszowcu i apelował o zmianę zapisów w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjnych. Okazuje się bowiem, że quady i motory rozjeżdżają tereny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a także niszczą Pustynię Błędowską.

Problemy obszarów wiejskich i nie tylko...

Wójt gminy Trzyciąż Roman Żelazny przedstawił problem komunikacji publicznej w miejscowościach, gdzie prywatni operatorzy nie są w stanie wygenerować zysków. Mając na uwadze atrakcyjne krajobrazy zwrócił uwagę na konieczność wsparcia dla hodowców zwierząt trawożernych.

O nic nie prosił przedstawicieli władz wojewódzkich burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, który zaoferował jedynie „interes do zrobienia”, polegający na wdrożeniu na terenie Małopolski pilotażowego programu spalania odpowiednio przerobionego węgla, który zachowując swoje właściwości energetyczne, pozbawiony jest niemal zupełnie substancji szkodliwych. Technologia taka jest ponoć opracowana i należałoby ją zaoferować mieszkańcom przywiązanym do opalania swych domów węglem.

Także starosta Paweł Piasny zwracał uwagę na wagę planowanych i wdrażanych do realizacji rozwiązań komunikacyjnych, które spowodują, że nasz powiat znajdzie się w tzw. „klinie komunikacyjnym” między drogami A-4 i S-7. Jego zdaniem samorządowcy Ziemi Olkuskiej powinni wypracować w tej sytuacji wspólną koncepcję, znaleźć swój pomysł na rozwój. Na koniec z zadowoleniem informował o planowanym uruchomieniu w Olkuszu filii MODR, czyli ośrodka egzaminacyjnego na prawo jazdy kat. A i B.

Radny wojewódzki Jacek Soska, co nie trudno było przewidzieć, poruszył sprawy obszarów wiejskich, gdzie przemiany społeczne zachodzą najszybciej. Pytał jak i kiedy wypracować koncepcję rozwoju rolnictwa w Małopolsce na kolejne lata, wsparcia dla tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi, gdzie przecież mieszka większość obywateli. Pytał o nowe funkcje, jakie rolnictwo mogłoby pełnić w naszym regionie, który pragnie się rozwijać w sposób zrównoważony. Jego zdaniem są to problemy kluczowe i należy się nad nimi pochylić w sposób szczególny. Zgadzał się z jego zdaniem Janusz Sepioł, który uważa, że tymi zagadnieniami powinny zając się 3 zespoły robocze: człowiek, przestrzeń, gospodarka.

Na ten temat wypowiadał się też przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda. Biorąc pod uwagę potrzebę wyrównania standardów życia na wsi i w mieście, upomniał się o dostęp do internetu szerokopasmowego na terenach słabiej zabudowanych, co jest ważne zarówno dla potencjalnych inwestorów, ale i zwykłych mieszkańców, którzy coraz więcej spraw załatwiają nie wychodząc z domu. Słaba sieć telekomunikacyjne powoduje odpływ młodych ludzi z obszarów wiejskich, a co za tym idzie – problemy demograficzne. Zwracał także uwagę na potrzebę rozwoju sieci gazowej na terenach o zabudowie rozproszonej (co nie zawsze jest w polu zainteresowań dostawców), która jest koniecznym elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Wicemarszałek Stanisław Sorys zwracał uwagę na niezwykle ważne zagadnienie „klimatu inwestycyjnego”, który przede wszystkim wpływa na zainteresowanie regionem przez przedsiębiorców. Proponował samorządowcom, by najpierw zajęli się już rozpoczętymi projektami, a dopiero w drugiej kolejności szukali nowych. Obecnie bowiem wiele realizacji nie dochodzi do skutku z powodu braku wykonawców. A w powiecie olkuskim zaplanowano w najbliższych latach sporo ważnych i kosztownych projektów. Miejmy nadzieję, że doczekają one szczęśliwego finału. Z pożytkiem dla nas wszystkich...

Wojciech Szota

 

Author: Wojciech SzotaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: