Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fama/public_html/serwisjurajski.pl/templates/blue3/functions.php on line 199

Burmistrz Mirosław Gajdziszewski o łączniku A4 z DK 94

„Najważniejsze inwestycje, jakie udało się zrealizować na Ziemi Olkuskiej oraz te dopiero planowane – to główne punkty drugiego w tym roku wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego. Szkoda, że na wypowiedzi miejscowych samorządowców i dyskusję, zostało zbyt mało czasu. A przecież ta część kilkugodzinnego spotkania była najciekawsza”. Powyższy fragment zaczerpnąłem z portalu malopolska.pl, na łamach, którego relacjonowano wizytę członków Zarządu Województwa Małopolskiego w Olkuszu z marszałkiem Jackiem Krupą na czele. Owo spotkanie miało miejsce 19 kwietnia br. w sali konferencyjnej olkuskiego starostwa.

Burmistrz Bukowna - Mirosław Gajdziszewski

„Szkoda, że na wypowiedzi miejscowych samorządowców i dyskusję, zostało zbyt mało czasu. A przecież ta część kilkugodzinnego spotkania była najciekawsza”. Z powyższym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić. Warto tylko uściślić, że główny wątek debaty stanowiło połączenie przecinającej olkuski powiat drogi krajowej nr 94 z autostradą A-4. I o ile olkuscy samorządowcy wspierają idee budowy owego łącznika, o tyle już przebieg traktu łączącego obie strategiczne arterie komunikacyjne stanowi kość niezgody.

Władze Bukowna od kilku lat zabiegają o połączenie z autostradą A-4. Dla przemysłowego ośrodka sprawna komunikacja stanowi jedno z najważniejszych wyzwań. Stanowisko miasta precyzuje burmistrz Mirosław Gajdziszewski.

- Władze samorządowe Bukowna i Bolesławia od dawna zabiegają o połączenie drogowe DK 94 z autostradą A-4. Jest ono bardzo potrzebne dla rozwoju nie tylko gmin Bukowno i Bolesław, ale stanowiłoby bardzo istotny czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego miasta, powiatu i całego subregionu Małopolski Zachodniej. Dla regionu byłoby to dobre połączenie tranzytowe północ – południe, obsługujące jednocześnie podmioty gospodarcze i przemysłowe w tym rejonie. Realizacja tego połączenia dawałaby ponadto wiele korzyści mieszkańcom chociażby poprzez powstanie obwodnic ulic Wodącej i Sławkowskiej w Bukownie oraz miejscowości Krążek, Podlipie i Ćmielówka w gminie Bolesław, wyprowadzając w ten sposób ruch pojazdów ciężarowych poza tereny gęsto zabudowane. Dodatkowo uzyskalibyśmy tak pożądane przez mieszkańców bezkolizyjne przejazdy pod liniami kolejowymi w Bukownie.

- Czego oczekuje się od nowego traktu?

- Na takie rozwiązanie oczekują mieszkańcy Bukowna, wielokrotnie zgłaszając wnioski i postulaty o wybudowanie takiej drogi oraz o ograniczenia tonażowe na drogach przebiegających między zabudową. Problemy w zakresie prawidłowej organizacji transportu kołowego wielokrotnie sygnalizowały nam największe okoliczne firmy. W tym rejonie działają duże zakłady przemysłowe, m.in. ZGH „Bolesław”, Ocynkownia Stalprodukt, SIBELCO Poland, DB SCHENKER, Schneider Electric, Elektrownia Siersza, Rafineria Trzebinia. Istniejące drogi gminne nie są w stanie przenieść olbrzymiego obciążenia ruchu transportu ciężkiego szczególnie w kierunku A-4. To jedna przesłanka tego problemu powodująca zagrożenia komunikacyjne i ekologiczne. Druga, to bardzo zły dostęp do terenów inwestycyjnych przygotowanych dla potencjalnych przedsiębiorców. W ostatnich latach – przy wsparciu olbrzymich środków unijnych – wybudowano Strefy Aktywności Gospodarczych (SAG) w Bukownie i Trzebini, które zmagają się z problemem dostępności komunikacyjnej do sieci dróg TEN-T, co znacznie obniża atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Potencjalni inwestorzy, zainteresowani uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, wskazywali problemy komunikacyjne jako główny powód ich rezygnacji z lokowania u nas swych inwestycji. W ten sposób nasza strefa, wybudowana przy znaczącym wsparciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, nie może skutecznie konkurować o inwestorów strategicznych, którzy – zamiast lokować swój biznes w Bukownie, czyli w Małopolsce – wybierają sąsiednie lokalizacje w aglomeracji śląskiej. Podkreślamy, że jednym z głównych celów naszego działania jest doprowadzenie do skomunikowania maksymalnie wielu terenów przemysłowych z ciągami dróg TEN-T, a przez to stymulacji rozwoju gospodarczego w regionie i wzrostu zatrudnienia. Jest przy tym oczywiste, że realizując kompleks Stref Aktywności Gospodarczej w Małopolsce Zachodniej zakładano docelowo otwarcie ich w kierunku sieci dróg europejskich. Zatem tylko skoordynowana, mądra oraz wspólna działalność samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych może doprowadzić do realizacji założonych celów infrastrukturalnych i gospodarczych.

- Inicjatywa budowy łącznika posiada swoją historię...

- Władze Bukowna znając potrzeby komunikacyjne istniejących na terenie Bukowna i Bolesławia przedsiębiorstw przemysłowych, jak i mogących powstać na terenie SAG, jako pierwsze już w 2010 r. wystąpiły do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie w Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2010–2030 budowy połączenia komunikacyjnego łączącego autostradę A-4 z drogą krajową nr 94 na wysokości Bolesławia przez Bukowno obsługującego SAG w Bukownie wraz z bezkolizyjnym przejazdem pod torami. W lipcu 2011 r. samorząd województwa, finalizując prace nad strategią i rozpoczynając prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w tym prace nad koncepcją docelowego układu transportowego w regionie, zaproponował jednostkom samorządu terytorialnego współpracę w tym temacie. Owocem tych prac miały być ciągi komunikacyjne łączące obszar Małopolski Zachodniej z głównymi elementami docelowego układu transportowego: autostradą A4, drogą ekspresową S1 i Beskidzką Drogą Integracyjną. Niestety, pomimo podpisania w dniu 28 lipca 2011 r. porozumienia intencyjnego pomiędzy marszałkiem województwa małopolskiego i kilkunastoma zainteresowanymi samorządami, w grudniu 2012 r. marszałek przedstawił zaskakujące rozwiązanie połączenia obu tych dróg z pominięciem gmin Bolesław i Bukowno. Koncepcja ta nie uzyskała jednak pozytywnej opinii samorządów dla jej północnego odcinka i odstąpiono od jej dalszej realizacji.

- W łączniku pomijającym Bolesław i Bukowno trudno dopatrzyć się większego sensu.

- To prawda. Toteż w czerwcu 2015 r. z mojej inicjatywy doszło do spotkania w Urzędzie Miejskim w Bukownie samorządów Bolesławia i Bukowna, Zarządu Dróg Powiatowych w Chrzanowie i przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Olkuszu, a jednocześnie przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Olkusz. Na tym spotkaniu zaproponowałem ponowienie starań tych samorządów do realizacji koncepcji z 2010 r. Stanowisko moje zostało zaakceptowane przez wszystkich zebranych.

Rezultatem tej inicjatywy było przyjęcie w 2016 r. podczas prac nad Strategią i Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przez Sejmik Województwa rezolucji dotyczącej konieczności realizacji połączenia drogowego Północno - Zachodniej Małopolski z autostradą A-4. Kolejnym krokiem było podpisanie w Starostwie Powiatowym w Olkuszu porozumienia dotyczącego przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji tego zadania w przyszłości. Jego sygnatariuszami byli przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego i olkuskiego oraz gmin: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Samorządy zobowiązały się w nim do opracowania studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia autostrady A-4 z DK 94. Dokument ten miał za zadanie określić możliwe warianty przebiegu nowej drogi wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów. Połowa sumy potrzebnej na przygotowanie dokumentacji pochodziła z budżetu województwa małopolskiego. Resztę, w równym stopniu, sfinansowały pozostałe samorządy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego, który nie uczestniczył w finansowaniu tego opracowania.

- Powstał dokument zawierające różne warianty przebiegu drogi...

- Na spotkaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykonawca tego studium, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS, przedstawiła wyniki swoich prac, rozważając pięć wariantów tego połączenia. Trzy warianty wskazane przez pracownię jako najbardziej zasadne spośród przedstawionych propozycji, uzyskały również pozytywną ocenę wszystkich uczestników spotkania i zostały wybrane do dalszego szczegółowego opracowania w ramach STEŚ. Podkreślam też, że wszyscy uczestnicy tego spotkania jednomyślnie wskazali jako najlepszy wariant nr I.

Wariant I zakłada budowę drogi, która swój początek miałaby w miejscowości Krze. Droga prowadziłaby przez Krążek, od zachodniej strony omijałaby SAG w Bukownie i pod liniami PKP przechodziłaby na południową stronę Bukowna, następnie na wschód w kierunku Żurady, a potem na południe przez tereny gmin Olkusz, Trzebinia i Krzeszowice do węzła autostradowego Rudno. Rozwiązanie to uwzględnia także interesy Olkusza. Projekt przewiduje bowiem utworzenie łącznika od skrzyżowania na Mazańcu, przez Kruczą Górę do ronda na Osiedlu Młodych. Drugi wariant prowadzi od miejscowości Krze, przez Bukowno jak w wariancie pierwszym lecz dalej na południe między Przeniem i Borem Biskupim przez Trzebinię, Sierszę, Psary i Wolę Filipowską w stronę węzła Rudno. Rozwiązanie to pomija jednak kwestię skomunikowania tej trasy z Olkuszem. Trzecia opcja (wariant IV) to budowa trasy, która swój początek miałaby od dwupoziomowego skrzyżowania koło kopalni Pomorzany, dalej w kierunku wschodnim i po ominięciu stawów osadowych ZGH Bolesław przez linię PKP biegłaby w kierunku południowym omijając Olkusz i Żuradę od strony zachodniej. Podłączenie Olkusza byłoby jak w wariancie I. Ten wariant całkowicie jednak omija Bukowno i Bolesław.

- Kość niezgody!

- W toku dalszych prac, pomimo akceptacji wariantu pierwszego, zarówno Starostwo Powiatowe w Olkuszu jak i władze Olkusza opowiadały się zdecydowanie za przebiegiem połączenia według poprzedniego wariantu IV, a ostatecznie nazwanego wariantem IIIa. Podkreślić należy, że wariant ten całkowicie pomija obszar Miasta Bukowno i właściwie Bolesławia. Jest dla nas bardzo niekorzystny, wręcz zbędny, gdyż nie rozwiązuje żadnych problemów komunikacyjnych, występujących obecnie na naszych drogach. Dziś ruch samochodowy pochodzący z ZGH Bolesław czy Sibelco Poland oraz z firm działających w Strefie Aktywności Gospodarczej z braku innych możliwości odbywa się przez centrum miejscowości Bukowno i Bolesław, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców i pogarszając ich warunki życia. Spółka Sibelco Poland w najbliższym czasie zapowiada zwiększenie wydobycia piasku, co spowoduje jeszcze większy ruch samochodów ciężarowych na naszym terenie – tym bardziej, że nie ma możliwości skierowania go w stronę Jaworzna. Taki przebieg przedmiotowego połączenia podważa też celowość finansowania przez samorząd Bukowna takiego opracowania, które w żaden sposób nie realizuje żywotnych interesów społeczności naszego miasta. Należałoby skierować pytanie do Zarządu Powiatu, czy to połączenie ma służyć ułatwieniu połączenia terenów północnych i południowych Małopolski Zachodniej, czy ma również służyć lokalnym społecznościom Klucz, Bolesławia Olkusza i Bukowna. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej przez projektantów gruntownej oceny powyższych wariantów, uwzględniającej kryteria m.in. funkcjonalne, ruchowe, ekonomiczne, środowiskowe i społeczno - gospodarcze  jako najbardziej optymalny wskazany został wariant pierwszy.

- Czyli realizacja strategicznego celu?

- Tak. Bowiem należy zaznaczyć (i przypomnieć wszystkim), że celem strategicznym nowego połączenia drogowego DK 94 z autostradą A-4 nie jest stworzenie alternatywy dla dojazdu z Olkusza do Krakowa. W podjętej jednogłośnie rezolucji Sejmiku wskazano, że konieczne jest strategiczne otwarcie się całej Małopolski Zachodniej na autostradę i bezpośrednie skomunikowanie z nią maksymalnie wielu terenów przemysłowych powiatów olkuskiego i chrzanowskiego, gdyż da to kolejny impuls do rozwoju gospodarczego w naszym regionie. Natomiast „efektem ubocznym” takiego połączenia będzie przejęcie przez nie części „potoku” tranzytowego transportu ciężarowego, który dziś – by wydostać się „w świat” – używa trasy DK 94. Cieszę się, że w wyniku prac koncepcyjnych jako optymalny i najkorzystniejszy wskazano właśnie wariant pierwszy, uwzględniający potrzeby wszystkich zainteresowanych gmin powiatu olkuskiego.

- Dziękuję za wypowiedź.

Jerzy Nagawiecki 

 

 

 

 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: