Rabsztyn wymiksowany

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej w obrębie ruin zamku w Rabsztynie” przepadł w głosowaniu nad projektami subregionalnymi, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przeciwko uatrakcyjnieniu terenów rabsztyńskiej warowni głosował między innymi reprezentujący władze Powiatu Olkuskiego wicestarosta Jan Orkisz.

rabsztyn

Fotografia: Jacek Sypień

W środę, 6 lipca br., w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach odbyła się VI edycja Forum Subregionu Małopolski Zachodniej. W obradach prowadzonych przez marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę wzięli udział członkowie forum z powiatów wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz olkuskiego: 51 samorządowców, starostów, wójtów, burmistrzów, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Dyskutowano nad projektami dotyczącymi trzech sektorów: rozwoju lokalnych zasobów subregionów, lokalnych tras turystycznych i gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Podczas Forum przegłosowano uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu projektów Subregionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli zdecydowano o tym, komu wstępnie przyznać pieniądze.

Czym są Subregiony?

Subregiony to obszary strategicznej interwencji w województwie małopolskim, wyodrębnione w celu optymalnego wykorzystania zróżnicowanych przestrzennie potencjałów, wzmacniania czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowania barier rozwojowych w wymiarze regionalnym. W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony został podział na 5 subregionów funkcjonalnych. Jednym z nich jest Małopolska Zachodnia, skupiająca powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki.

Forum subregionalne to gremium powołane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, składające się z przedstawicieli samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu danego subregionu. Posiada status opiniodawczo-doradczy. Posiada mechanizm wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną. Karty zgłaszanych projektów, który przeszły pozytywnie kwalifikację formalną, poddane zostały następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przed Fora Subregionalne. Owe gremia tworzą wykazy projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na właściwym etapie konkursowym.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA SPR – Poddziałanie 5.3.2. - okazała się tym obszarem zainteresowań, w którym wnioskodawców było niewielu. Wśród zgłoszonych projektów widniał tylko jeden z powiatu olkuskiego. Gmina Klucze zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze. Całkowity koszt projektu oszacowano na 4 102 749,97 zł, wniosek o dofinansowanie opiewał na 3 487 337,47 zł. Wobec niewielkiego zainteresowania przedsięwzięciami wodno-ściekowymi wszystkie propozycje, w tym gminy Klucze, przyjęto przez aklamację.

Główny beneficjent

Pieniądze z poddziałania 6.1.4 - LOKALNE ZASOBY TURYSTYCZNE SPR – służyć mają budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych, w tym tras rowerowych, biegowych czy narciarskich. Dodatkowo wsparcie otrzymają podmioty tworzące infrastrukturę towarzyszącą: miejsca postojowe wyposażone w wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne i parkingi.

W ramach olkuskiej puli poddziałania 6.1.4 zgłoszono trzy wnioski:

  1. gmina Olkusz zaplanowała „Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez rozwój tras rowerowych”. Wniosek wyszacowano na 4 285 714 zł, wnoszono o dofinansowanie na poziomie 2 785 714 zł.
  2. gmina Bukowno zaproponowała „Via Sosina” – budowę 7 km rowerowego szlaku turystycznego na terenie łączącego trasę VeloSkawa z zalewem Sosina w województwie śląskim. Koszt przedsięwzięcia 2 210 095 zł, dofinansowanie - 1 436 562 zł.
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” złożyło projekt utworzenia pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego. Koszt 7 692 307,69 zł, dofinansowanie - 5 mln. zł.

Uczestnicy Forum w Wadowicach postawili na wniosek złożony przez LGD „Nad Białą Przemszą”. Zdecydowano, że ostateczne dofinansowanie wyniesie 3,5 mln zł. Propozycja gminy Olkusz przepadła w głosowaniu, zaś wniosek Bukowna został wycofany przez wnioskodawców.

Ścieżki rowerowe

Poddziałanie 6.3.1 - ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR – dotyczy dofinansowania rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi dla Małopolski Zachodniej: 25 417 192,50 zł. Przyjęto alokację w wysokości 200 proc. Środki zostały rozdysponowane na poszczególne powiaty proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Toteż na powiat olkuskie przypadło 4.213.158 zł. W trakcie VI Forum udało się wynegocjować dodatkowo 270 tys. zł (po 135 tys. zł od Oświęcimia i Wadowic). „Bonus” to rezultat wcześniejszych ustaleń programu dofinansowania, który stanowił, że beneficjentem środków będą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (40 proc. środków) oraz przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe (60 proc.). Okazało się, że z powiatu olkuskiego żadne przedsiębiorstwo ani organizacja pozarządowa stosownych projektów nie złożyli.

Reprezentanci jednostek samorządów terytorialnych powiatu olkuskiego przyjechali na VI Forum z jasnym planem działania. Postanowili wesprzeć cztery projekty:

Gminy Bolesław – „Zagospodarowanie terenu parku w Bolesławiu - etap II” – koszt przedsięwzięcia 982 943 zł; kwota wnioskowana 737 207; ostatecznie przyznano 590 tys. zł.

Gminy Klucze – „Aktywizacja turystyczna Pustyni Błędowskiej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - etap I.” Koszt 2 300 tys. zł; wnioskowana suma 1 552 500 zł; przyznano 990 tys. zł.

Gminy Wolbrom – „Modernizacja kąpieliska miejskiego w Wolbromiu”. Koszt 2 547 761,68; wnioskowane dofinansowanie 1 718 000, zł; przyznana kwota – 760 tys. zł.

Gmina Bukowno - „Letnisko Bukowno - Etap 2.” Koszt 4 305 000, wnioskowana suma 2 905 875, przyznano 2 140 tys. zł. W ramach tego projektu przewidziano dalszą rozbudowę kompleksu turystycznego MOSiR poprzez rozbudowę i modernizację hali sportowej wraz z zagospodarowaniem piwnic na nowoczesne centrum aktywności ruchowej, budowę nowego kręgu ogniskowego wraz z wiatą, magazynu na kajaki oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Piąty projekt złożony przez Gminę Olkusz: „Wzrost atrakcyjności gospodarczej Gminy poprzez rozwój infrastruktury turystycznej w obrębie ruin zamku w Rabsztynie”: koszt 3 mln zł, wnioskowana suma 1 890 tys. zł. – przepadł w głosowaniu. Jednoznacznie przeciw projektowi wypowiedział się między innymi w imieniu Powiatu Olkuskiego wicestarosta Jan Orkisz. Na nic się zdały namowy marszałka województwa Jacka Krupy na rzecz wsparcia pięknego rabsztyńskiego zamku.

Jerzy Nagawiecki

 

 

 

 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: