Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fama/public_html/serwisjurajski.pl/templates/blue3/functions.php on line 199

Gdybyśmy wydali 30 milionów...

Czy powiat olkuski jest słabą jednostką samorządu terytorialnego? Taką ocenę wystawił obecnym władzom Powiatu z Pawłem Piasnym na czele burmistrz Mirosław Gajdziszewski. Włodarz Bukowna niezadowolony z decyzji podjętej 6 maja podczas V Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej odrzucającej wniosek gmin Bolesław i Bukowno, dotyczący połączenia drogowego SAG w Bukownie z DK94. Burmistrz Gajdziszewski komentował:

„Starosta Piasny forsując na siłę swój projekt nie dążył do porozumienia i osiągnięcia kompromisu z gminami. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji w subregionie (to starostowie powiatów są nieformalnie odpowiedzialni za budowanie porozumienia pomiędzy uczestnikami forum) doprowadził do odrzucenia najlepiej ocenionego podczas analizy formalnej wniosku z naszego powiatu.”

Panie Starosto. Wybór wniosku: przebudowa drogi Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego kosztem projektu połączenia drogowego SAG w Bukownie z DK94 doprowadził do istotnego sporu między starostą, a szefami gmin zachodniej części powiatu. Zaowocował Pana spotkaniem z radnymi i władzami Urzędu Miejskiego w Bukownie dotyczącym współpracy Miasta i Powiatu. W trakcie owej debaty, która miała miejsce 14 czerwca br., padło wiele gorzkich słów. Adwersarze, z jednej strony Pan starosta, z drugiej burmistrz Gajdziszewski i sekretarz gminy Marcin Cockiewicz zarzucali sobie wzajemnie kłamliwe bądź wypaczające prawdę wypowiedzi. Zaistniała sytuacja skłania do zadawania pytań o jakość współpracy samorządowców w olkuskim powiecie oraz o merytoryczne uzasadnienie powziętych decyzji.

– Nie mogę się zgodzić z oceną wystawiona Powiatowi przez burmistrza Bukowna. Nie jesteśmy powiatem słabym. Jest wręcz przeciwnie. Najlepszym dowodem naszej pozycji są rezultaty podziału środków na różne przedsięwzięcia infrastrukturalne w Małopolsce zachodniej. Jesteśmy najmniejszym (pod względem populacji red.) powiatem subregionu, a otrzymujemy co najmniej tyle samo, a niejednokrotnie więcej, niż nasi sąsiedzi z Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic. Podczas konwentów starostów, na forum subregionu jesteśmy aktywni, nasz głos jest słyszalny. Równie poprawne stosunki panują wewnątrz powiatu. Z chwilą objęcia funkcji starosty rozpocząłem regularne spotkania z wójtami i burmistrzami. Zaowocowały one wspólnymi inicjatywami. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy stosowne porozumienie dotyczące modernizacji powiatowych szklaków. Udało nam się stworzyć listę priorytetowych zadań drogowych do realizacji. Plan został zaakceptowany przez wszystkich włodarzy gmin.

Dlaczego opowiedział się Pan przeciwko projektowi połączenia drogowego SAG w Bukownie z DK94? Ów nowy trakt stanowiłby obwodnicę ulic Wodącej i Sławkowskiej w Bukownie oraz Krążka, Podlipia, Ćmielówki i Małobądza wyprowadzając jednocześnie ruch pojazdów ciężarowych poza tereny zabudowane.

– Naszym celem jest przebudowywanie dróg powiatowych wraz z chodnikami tam, gdzie mieszkają ludzie, z których korzystają dzieci w drodze do szkół, ludzie do pracy, do przystanku autobusowego, do kościoła. Bukowno z Bolesławiem zamierzały budować łącznik całkiem nowy, w terenie niezamieszkałym, a następnie przekazać drogę województwu małopolskiemu. To sprzeczne z naszą hierarchią potrzeb. Przypomnieć należy, że Bukowno miało propozycję dofinansowania na poziomie ok. 3 mln zł. Odcinek od DK94 do SAG w Bukownie wynosi niewiele ponad 2 km. Zakładając wykup gruntów, budowę jezdni o szerokości 7 metrów, chodnik, odwodnienie linowe, to inwestycja ta kosztowałaby 5-6 mln zł! Takie są fakty.

13578873 1228567480488984 1661318715 n

Proszę o przedstawienie rankingu drogowych przedsięwzięć powiatu.

Jesieniązłożymy wniosek na dofinansowanie drogi Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794. Projekt zakłada gruntowną przebudowę od ronda do końca Braciejówki, a dalej chodniki, regulacja wody, fragmentaryczna wymiana nawierzchni.Ten liczący 13 km trakt znajduje się obecnie w najgorszym stanie technicznym z dróg powiatowych położonych w gminie Olkusz. Inwestycja znalazła się w wykazie projektów subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Czekamy na promesę od wojewody by uruchomić przetarg na remont dróg w Kąpielach Wielkich oraz w Porębie Dzierżnej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi blisko 5,6 mln zł, z czego zgodnie z zasadami programu 50% miałaby pochodzić z budżetu Państwa oraz po 25% z budżetu Powiatu i Gminy Wolbrom. Ostateczny koszt remontu powinien wynieść po przetargu ok. 4 mln. zł.

W kolejnych latach planujemy, w ramach tzw. "schetynówek", poddać gruntownemu remontowi ul. 1 Maja w Bukownie oraz drogę Kwaśniów - Cieślin i część ulicy Głównej w Bolesławiu. W przyszłym roku zlecimy opracowanie projektów dla dróg wGołaczewach i Osieku. W tym roku złożyliśmy wnioski w ramach PROW na przebudowę dróg: Tarnawa - Milonki, Cieślin - Kwaśniów, Sieniczno - Zimnodół.Aplikacje przez nas składane, są profesjonalnie przygotowane i spełniają wszystkie kryteria, jednak zbyt mała pula środków centralnych może nie zapewnić dofinansowania. Na razie jesteśmy dobrej myśli.

Prac przy powiatowych traktat nadal wiele. Zapotrzebowanie na modernizację dróg zgłaszają mieszkańcy kolejnych obszarów.

– Przy obecnym wskaźniku zatrudnienia oraz - w nieodległej przyszłości – redukcji zadłużenia, powiat olkuski będzie dysponował kwotą ponad 10 mln zł rocznie na inwestycje. Proszę zwrócić uwagę, że tylko w tym roku musimy spłacić niemal 8 milionów starych kredytów, do tego jeszcze przeznaczyć kwotę ok. 1 miliona na obsługę tego zadłużenia! Niestety ta kadencja przeznaczona jest na oddłużenie powiatu, a mówimy tu o kwocie niebagatelnej bo sięgającej kilkudziesięciu milionów złotych. I tak nie damy rady spłacić całego zadłużenia, na koniec kadencji zostanie ok 12-13 milionów starych długów. Taką sytuację zastaliśmy w powiecie obejmując stery zarządzania. Reasumując - gdybyśmy te trzydzieści kilka milionów wydali na drogi, to... Resztę niech sobie sam Pan dopowie.

Od dwóch lat występuje Pan do włodarzy gmin z prośbą o uregulowanie kwestii zarządu nad drogami. Jak przebiega ten proces?

– Powiat Olkuski zarządza obecnie siecią dróg o długości ok. 350 km. Do niedawna mieliśmy blisko 430 km. W tym zasobie znajdują się zarówno istotne szlaki komunikacyjne jak i drogi dojazdowe do pól oraz ulice osiedlowe i śródmiejskie. Z początkiem obecnej kadencji rozpoczęliśmy proces racjonalizacji sieci dróg powiatowych. W styczniu 2016 roku Gmina Wolbrom przejęła pod swój zarząd niemal 70 km dawnych dróg powiatowych.

A włodarze innych gmin?

– Nasze prośby pozostają na razie bez odpowiedzi. Wyjątkiem jest wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński, który choć nie chce przejąć dróg, to rokrocznie przekazuje znaczące środki finansowe na remonty powiatowych szlaków komunikacyjnych.

Drogo to niechciany, kosztowny majątek?

– Ten problem należy uporządkować raz na zawsze. Pod powiatową jurysdykcją powinno pozostać ok. 200-220 km prawdziwych powiatówek. Władze gmin muszą wiedzieć, że Powiat będzie ponosić nakłady tylko na te komunikacyjne połączenia, które wypełniają definicję drogi powiatowej. Jeśli wykonamy zaplanowane, przytoczone powyżej, remonty dróg, to sieć połączeń komunikacyjnych uzyska należny standard. Wówczas pozostanie dbałość o ich należyte utrzymanie, bieżące remonty, wypełnianie ubytków.

Szkoły ponadgimnazjalne, poza powiatowymi drogami, to sfera szczególnej odpowiedzialności powiatu. W ciągu kilku minionych lat o powiatowym szkolnictwie było głośno.

– Racjonalizację sieci placówek oświatowych w naszym powiecie mamy już za sobą. Obecnie nadrabiamy infrastrukturalne zapóźnienia. Dokonujemy licznych przedsięwzięć, których z zewnątrz nie widać: wymieniamy instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne, grzewcze. Ponadto budujemy boisko przy Zespole Szkół nr 3 popularnym „Ekonomiku”, obecnie ogłaszamy przetarg na nowe boiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Górniczej w Olkuszu. Przy LO nr 4 zlikwidowaliśmy istniejący barak stanowiący zagrożenie dla uczniów. Teraz zamierzamy wykonać tam około 1,5 tys. metrów kwadratowych placu postojowego, manewrowego. W kolejnych latach chcemy wybudować przyszkolne boiska przy wszystkich ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych.

Kiedy rozpoczną się prace termoizolacyjne budynków szkół?

– Stosowny wniosek o dofinansowania prac został przygotowany, audyty wykonane. Czekamy na ogłoszenie naboru projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego. Zamierzamy zgłosić do termoizolacji cztery obiekty. To kolejna ambitna inwestycja o łącznej wartości blisko 9 mln zł. Jeśli tylko dwa z tych wniosków otrzymają dofinansowanie to będę uważał to za sukces. Należy wiedzieć, że w zakres kompleksowych robót termoizolacyjnych wchodzą także: wymiana okien, ogrzewanie, oświetlenie led, etc.

Jakie stawiacie sobie cele?

– Robimy wiele, aby obiekty szkolne uzyskały poziom zgodny z wymogami XXI wieku, stały się placówkami właściwie doposażonymi, edukowały na odpowiednim poziomie. To jest proces wymagający czasu. Jeśli zamierzenia uda się zrealizować wówczas chętnej młodzieży do pobierania nauki w szkołach powiatu olkuskiego zapewne nie zabraknie.

Trzecim ważnym obszarem działania powiatowego samorządu jest ochrona zdrowia o ponadgminnym charakterze. Kondycja finansowa szpitali powiatowych zaprząta głowy wielu starostom w Polsce. 10 czerwca br. rządzący znowelizowali Ustawę o działalności leczniczej. Komentatorzy zwracają uwagę, że Ustawa wprowadza daleko idące, negatywne konsekwencje dla samorządów, gdyż przerzuca odpowiedzialność za finansowanie służby zdrowia na j.s.t. Na temat nowych rozwiązań legislacyjnych negatywnie wypowiedział się Związek Powiatów Polskich.

– Nas ta sytuacja nie dotyczy. Olkuski szpital kilka lat temu został przekształcony w spółkę.

– Dziękuję za rozmowę.

Jerzy Nagawiecki

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: