na strone telefony poziom

 

Bezpieczne lodowiska 2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, iż w okresie ferii zimowych organizuje akcję pomocy polegającą na budowaniu lodowisk na terenach należących do szkół i innych terenach takich jak: parki, ośrodki kultury, osiedla. Lodowiska te powinny umożliwić dzieciom  i młodzieży w czasie ferii aktywny i bezpieczny wypoczynek.

DSC 0044

Co roku jesteśmy świadkami wielu utonięć na ciekach wodnych, stawach, rzekach i jeziorach. Liczba tych dramatycznych wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży wzrasta w okresie ferii zimowych. Straż Pożarna, która prowadzi również działania z zakresu ratownictwa wodnego dość często spotyka się z tragicznymi zdarzeniami wynikającymi z niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych akwenach wodnych.

Inwencja nasza skierowana jest do dyrektorów szkół, ośrodków kultury i innych zarządców terenów chętnych do skorzystania z tej oferty zwanych dalej Zgłaszającymi. Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę Zgłaszającego. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

Chętnych do skorzystania z naszej w/w  oferty prosi się o kontakt z Dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu pod numerami telefonów – (032) 641 40 08 – JRG Olkusz oraz ( 032 ) 647 25 70 – JRG Wolbrom.

Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu

Węgiel tylko najwyższej jakości

Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski przyjęta! W poniedziałek, 23 stycznia br., radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przegłosowali proekologiczną uchwałę dla całego regionu. To ogromny sukces i uwieńczenie wielu miesięcy zabiegów o czyste powietrze.

5447ab3954de6 o

W uchwale antysmogowej nie ma zakazu używania węgla. Od 1 lipca tego roku zabronione będzie natomiast korzystanie z paliw niskiej jakości, m.in. mułów i drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 r. kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE.

W chwili obecnej do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia ok. 800 tys. ton mułów, czyli odpadów węglowych. W efekcie ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys. osób rocznie umiera na choroby będące następstwem zanieczyszczonego powietrza. Koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy szacuje się na 3 mld zł rocznie. 

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku.

Jednak z wymianą kotła nie warto czekać do ostatniej chwili. Już teraz można bowiem skorzystać z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego lub środków WFOŚiGW. 

Przegłosowana w poniedziałek uchwała antysmogowa dla całej Małopolski nie będzie dotyczyła Krakowa, gdzie już 1 września 2019 r. wchodzi w życie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.

Więcej...