Darmowa pomoc kosztuje

Od stycznia roku 2016 funkcjonuje w Polsce system darmowej pomocy prawnej. To realizacja ustawy z 5 sierpnia 2015 roku. Na jej podstawie w kraju powstały 1524 punkty, w tym we wszystkich gminach powiatu olkuskiego. Owa usługa została skierowana do osób borykających się z problemami finansowymi i życiowymi, które: otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny; posiadają zaświadczenie kombatanckie lub były represjonowane; mają legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego poza granicami państwa; nie ukończyły 26 lat, lub ukończyły 65 lat; poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej i znalazły się w sytuacji zagrożenia. W 2016 roku w Powiecie Olkuskim ów porad prawnych udzielono niemal 1000 razy.

Potrzebna!

W ramach pomocy prawnej uprawniona osoba może otrzymać: informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach oraz wskazówkę o sposobie rozwiązania jej problemu; otrzymać pomoc w sporządzeniu projektu pism w w/w sprawach oraz wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

Z kolei nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zebrane doświadczenia z ponad półtorarocznej działalności punktów opieki prawnej wskazują, że profesjonalna pomoc prawna, zlokalizowana w pobliżu miejsca zamieszkania stała się dla uprawnionych osób wielce pomocna i łatwo dostępna. Wiedza płynąca z poradnictwa stanowi realny obraz tego, z czym borykają się obywatele i jakie problemy napotykają w codziennym życiu. Organizacje pozarządowe są papierkiem lakmusowym lokalnych potrzeb oraz problemów. Wielu potrzebujących znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Sprawy, z którymi wracają się ludzie do łatwych nie należą. Często wymagają wielokrotnych spotkań i dyskusji, by osiągnąć pomyślny finał. Dotyczą spraw zusowskich, rozwiązywania problemów rodzinnych, roszczeń finansowych, świadczenia zasiłków, kłopotów mieszkaniowych i innych. Zdaniem wielu należy to rozwiązanie systemowe rozwijać, udoskonalać, efektywniej wykorzystywać by uwzględniać wszystkie oczekiwania i potrzeby społeczne.

Zbędna!

Darmowa pomoc prawna: potrzebna czy zbędna? Powyższego dylematu nie ma Paweł Piasny. Starosta olkuski jednoznacznie negatywnie ocenił ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i przedstawił swoją opinię wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. W piśmie z dnia 6 września br. (zamieszczonym przez starostę olkuskiego w mediach społecznościowych) przeczytać można, że: „…dokonałem analizy kosztów funkcjonowania tej ustawy w przełożeniu na rzeczywiste koszty udzielania jednej porady prawnej, które kształtują się w następujący sposób: W 2016 roku na terenie powiatu udzielono w sumie 974 porady prawne co oznacza, ze średni koszt udzielenia porady wyniósł niemal 416 zł!”. Następnie Paweł Piasny zauważa, że „…według stanu na koniec lipca br. udzielono 399 porad prawnych, co w przeliczeniu oznacza niemal 638 zł za jedną poradę prawną!” (…) Analiza ta jest wystarczająca, by jednoznacznie stwierdzić, iż pozornie darmowe porady te nie są darmowe, w rzeczywistości są bardzo drogie. Kilkaset złotych za jedną poradę prawną to zdecydowanie za duży koszt i jest porównywalny z kosztem za udzielenie porady prawnej w renomowanej, wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej. Zwracam w tym miejscu uwagę, ze koszty te w całości ponosi podatnik. Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy stać nas na taki luksus? Odpowiedź wydaje się być jednoznaczna. Wobec powyższego informuje Pana, że w tym roku nie ogłoszę konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych, które w istocie rzeczy są bardzo drogie.”

Równocześnie, 6 września br., starosta olkuski zwrócił się do Józefa Krzyworzeki – przewodniczącego Konwentu Powiatów Małopolskich o zwołanie konwentu w przedstawionej powyżej sprawie.

Rzeczywistość dogania

Nie poznaliśmy stanowiska wojewody w kwestii darmowej pomocy prawnej, jak również opinii Konwentu. Wiadomo natomiast, że pomimo negatywnej oceny zjawiska pomocy prawnej wyrażanego przez starostę Piasnego oraz zapowiedzi jej likwidacji, w roku 2018 w powiecie olkuskim będą świadczone bezpłatne usługi prawnicze, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. 

25 października br. Zarząd Powiatu Olkuskiego „ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (…) w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.”

Konkurs przeprowadzany jest – jak napisano w komunikacie - w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której Powiat Olkuski powierzy prowadzenie trzech punktów) nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w gminach: Bolesław, Klucze, Trzyciąż.

Na realizację zadania przeznaczono 182.177,64 zł, czyli po 60.725,88 zł na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 listopada br.

 Jerzy Nagawiecki 

Redakcja
Author: RedakcjaEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o autorze: